Geodetická kancelář Uherský Brod
Ing. Petr Čech a Ladislav Beníček
Horní Valy 2074
688 01 Uherský Brod
Česká republika

IČ: 62806696
DIČ: CZ5608010408

Telefon: +420 572 637 900
Fax: +420 572 637 901
E–mail: info@geodetub.cz

Zobrazit mapu
Certifikáty ISO 9001:2001: 1 - 2 - 3
Osvědčení a diplomy: 1 - 2 - 3 - 4

Služby v oblasti katastru nemovitostí:

A) Geometrický plán se vyhotovuje pro

 • stavby – dokončené budovy pro kolaudaci např. novostavby,přístavby,garáže a jiné stavby
 • rozestavěné budovy pro získání hypotečního úvěru
 • rozdělení pozemku – je nutné doložit souhlas příslušného obecního,stavebního úřadu s dělením pozemku – související dokument: gp.pdf
 • zřízení věcného břemene – vyhotovuje se v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na část pozemku

Co je geometrický plán a k čemu slouží

 • geometrický plán je výsledek zeměměřických činností
 • zhotovuje se v případě, kdy dojde ke změně na části pozemku, kterou je potřeba zanést do katastru nemovitosti
 • je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí a je neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, kupní smlouva, rozhodnutí soudu), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí

Náležitosti pro zápis budovy do katastru nemovitostí

 1. žádost o zápis budovy příslušného katastrálního úřadu
 2. kolaudační rozhodnutí (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
 3. doklad o přidělení čísla popisného/evidenčního
 4. geometrický plán (originál s vyznačením budovy)

Náležitosti pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí

 1. žádost o zápis
 2. stavební povolení (úředně ověřenou kopii opatřenou doložkou o nabytí právní moci)
 3. geometrický plán (originál s vyznačením rozestavěné budovy)
 4. čestné prohlášení stavebníků že jsou vlastníky rozestavěné budovy, úředně ověřené podpisy

B) Vytýčení hranic parcel

související dokument: vytyceni.pdf

 • pro fyzické i právnické osoby
 • pro navrácení velkých lesních celků
 • pro pozemkové úpravy

Bližší specifikace viz VYHLÁŠKA 190/1996 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

C) Práce v bodových polích

 • rekognoskace PBPP
 • budování nových PBPP dle vyhlášky 190/1996 Sb.

D) Pozemkové úpravy

V rámci projektu jednoduchých i komplexních pozemkových úprav provádíme následující geodetické práce:

 • Doplnění podrobného polohového bodového pole
 • Zaměření skutečného stavu krajiny - související dokument: panenska_rozsicka.pdf
 • Geodetická dokumentace obvodu pozemkové úpravy
 • Zjišťování průběhu hranic nesměňovaných pozemků
 • Zavedení výsledného operátu pozemkových úprav ve formě mapy DKM do katastru nemovitostí - související dokument: pozemkove_upravy.pdf
 • Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu pozemkových úprav

Služby v oblasti inženýrské geodézie:

 • výkon funkce odpovědného geodeta a poradenská činnost v oblasti inženýrské geodezie
 • vytyčování stavebních objektů
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zaměřování průběhů podzemních inženýrských sítí a jejich digitální zpracování - související dokument: inzenyrske_site.pdf
 • měření parametrů jeřábových drah - související dokument: jerabova_draha.pdf
 • zpracování výsledků v digitální formě s propojením na GIS
 • digitální 3D model terénu - související dokument: izopachovy_povrch.pdf
 • vyhotovení map velkých měřítek - související dokument: vyskopis_polohopis.pdf
 • vyhotovení podkladů pro projekční činnost - související dokument: podklad_pro_projekt.pdf
 • zaměření a výpočet kubatur
 • sledování posunů a deformací
 • mapovací práce, základní mapy závodů
 • zaměřování památkových objektů